Komite

Richard Budi Gunawan

Ketua

Jane Pratama

Anggota

Priskila Gabriela Ciahaya

Anggota